Hoone tehniline kirjeldus

Hoone arhitektiks on Aigar Roht, OÜ Arhitektuuribüroo Korrus.

Hoone on kaheksakorruseline. Keldrikorrusel asuvad tehnilised ruumid, panipaigad, üldkasutatavad ruumid ning osaliselt ka äripinnad. Esimene korrus on äripindade päralt. Teisest seitsmenda korruseni paiknevad korterid. Kahe viimase korruse elamispinnad ulatuvad läbi kahe korruse, sissepääsuga kuuendalt korruselt. Viimase korruse puhul on tegemist avara katusekorrusega.
Hoonel on viilkatus (osaliselt klaaskatus mansardkatusena). Hoone välisviimistluse materjalide valikul on lähtutud ümbruskonna hoonetel domineerivate materjalide mitmekesisusest ning sellest tulenevalt on lahendatud ka hoone juurdeehitatava osa fassaadid. Kuna tegemist on äri- ja eluhoonega ning olemasoleva hoonemahu välimus säilitatakse, siis juurde-ehitatava osa lahendamisel on lähtutud vastuolulisuse printsiibist: uus osa peegeldab tänapäeva, olemasolev hoonemaht ajaloolist arhitektuuri. Viimast arvestades on maja energiamärgiseks D. Hoone tagafassaadile ehitatakse ühtse klaaspinnaga kaetud rõdud. Rõdude kandekonstruktsioon toetub maapinnale.

Vundament

Olemasoleva hoone keldrikorrust süvendatakse ca 200-300 mm võrra ning sellega seoses valatakse keldrile uus monoliitbetoonist põrand. Olemasolevad vundamenditarindid säilivad.

Põrandad

Soojustatud monoliitsed betoonpõrandad 100 mm (ol.olevas hoonemahus).

Kandeseinad

Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid.
Hoone olemasolevad ca 500-700 mm paksused (pae-) silikaattellismüüritisena ehitatud kande- ja välisseinad on kombineeritud raudliipritele toetuva puitvahelaega. Projekteeritud lahendusega nähakse ette puitvahelagede likvideerimine ja asendamine monoliitselt valatavate raudbetoonist plaatidega. Sellise lahenduse kasutamise vajaduse tingib hoone ja konstruktsioonide jäikuse saavutamise vajadus. Hoone hoovipoolne sein soojustatakse 150 mm mineraalvillaga. Katusekonstruktsioonides on ette nähtud kasutada terasest sprengeltalasid, puitu ja klaasfassaadisüsteeme.

Vahelaed

Projekteeritud lahenduse näeb ette puitvahelagede likvideerimise. Vahelaesüsteemiks on minimaalselt 80mm paksune monoliitsest r/betoonist valatud plaadid ja betooni sisse „uputatud“ terastalad, sh säilitatakse ka olemasolevad IPE180 terastalad. Eelnimetatud terastalade ja r/b plaadi tühimike vahele paigaldatakse altpoolt soojustuseks EPS plaadid. Terastalade peale kinnitatakse sammumüra summutamiseks jäik 30 mm paksune villaplaat, kahekordne põrandakipsplaat (nt GL 15) ning kaetakse seejärel põranda siseviimistlusmaterjalidega. Altpoolt paigaldatakse vahelaele ripplae karkass ning kahekordne tulekindel kipskartongplaat ja siseviimistlus.

Trepid

Hoonetagune välistrepp on valmistatud betoonist. Välisviimistluses on kasutatud karestatud betoonpinda. Hooneesine olemasolev trepp rekonstrueeritakse. Uued majaesised äripindade sissepääsude trepid tehakse analoogsena peasissepääsu trepile (paeplaat). Keldrikorrusele projekteeritud trepid valmistatakse betoonist, viimistluseks kasutatakse keraamilist plaati (vastavalt ruumile). Esimese korruse äripinna trepp on samuti betoonist. Hoonesisese trepikoja olemasolevad paekivitrepid rekonstrueeritakse (ei muudeta).
Uued koridoride trepimarsid tehakse analoogsed olemasolevatele, viimistletakse paeplaatidega. 6. ja 7. korruse korteritesse paigaldatakse metallkonstruktsioonile toetuvate puitastmetega trepid.

Fassaad

Sakala tänava poolse välisseina olemasolev kahjustunud terrasiitkrohvviimistlus asendatakse täielikult uuega, eesmärgiga säilitada originaalile sarnane välimus. Klaasfassaad on projekteeritud külmakatkestusega terasprofiilidest, kahekordse klaaspaketiga.

Aknad

Sakala tänava poolsetesse 2.-5. korruse aknaavadesse paigaldatakse kaheraamilised pöördavanevad puitaknad, mis näevad välja kui originaalid.
Aken: välisraamis 4 mm karastatud klaas, päiksekaitsefaktor 0,64; siseraamis kahekordne klaaspakett (argooniga täidetud, välimine klaas on karastatud ja kirgas, sisemine klaas lamineeritud ja kirgas).
Hoone klaasist tagafassaadi (rõdude) poolt varjatud akendeks on kolmekordse klaaspaketiga üheraamilised puitaknad (klaaspakett on argooniga täidetud, välimine klaas karastatud ning päiksekaitsefaktoriga 0,6; keskmine klaas on kirgas ning sisemine klaas lamineeritud ja kirgas).
Hoone tagafassaadi soklikorruse akendeks (üldkasutatavate ruumide aknad) on kolmekordse klaaspaketiga üheraamilised puitaknad (klaaspakett on argooniga täidetud, välimine klaas on karastatud ning päiksekaitsefaktoriga 0,28; keskmine klaas on kirgas; sisemine klaas on lamineeritud ja kirgas).
Hoone esifassaadi esimese korruse akendeks (äriruumide aknad) on kolmekordse klaaspaketiga üheraamilised alumiiniumaknad (klaaspakett on argooniga täidetud, välimine klaas on karastatud ning päiksekaitsefaktoriga 0,28; keskmine klaas on kirgas; sisemine klaas on lamineeritud ja kirgas).
Klaasfassaad on projekteeritud külmakatkestusega terasprofiilidest, kahekordse klaaspaketiga.
Igas (elu- ja töö-) ruumis on vähemalt üks avatav aken ruumi tuulutamiseks.

Välis- ja siseuksed

Hoone peasissepääsu massiivne puituks renoveeritakse.
Hoone teised välisuksed on siledad metalluksed.
Hoone eesfassaadi esimese korruse äriruumide klaasusteks (otsesissepääsuks tänavalt) on kolmekordse klaaspaketiga üheraamilised alumiiniumraamis uksed.
Oma endisesse asukohta paigaldatakse kangialusesse avanev käsitsi lukustatav metallist tiibvärav.
Eluruumide ja äripindade siseusteks on puidust manteluksed.

Rõdud

Hoone lõunapoolsele fassaadile ehitatakse rõdud. Rõdude välispiirdeks on alumiiniumraamis klaaspakett osaliselt avatavate osadega.
Rõdu põrand: süvaimmutatud puitrest-kate; kahekordne SBS rullmaterjal või protaan paksusega 2,4 mm; veekindel vineer paksusega 15 mm; Z-profiilidel põhinev kandev osa, altpoolt viimistletud 10 mm paksuse tsementkiudplaadiga (akrüüldispersioonvärviga kaetav tsementkiudplaat).

Katus

Viilkatuse kandekarkass koosneb terasest sprengeltaladest ja puitkonstruktsioonidest. Katusekatteks on valtsplekk, mille all on pleki roovitus ning distantsliist ristlõikega 25×100 mm ja hingav aurutõkkekile. Pääs katusele: läbi 7. korruse trepikoja tuletõkkeluugist pööningule ja sealt läbi katuseluugi katusele. Hoonele räästaid ei projekteerita ning tuulekast tekib 7. korruse rõdude varikatusele (altpoolt viimistletud tsementkiudplaadiga). Olemasolev Sakala tänava poolne karniis säilitatakse ja vajadusel rekonstrueeritakse.

Vaheseinad

Sisesein metallkarkassil: R´w _ 38dB;
– Siseviimistlus (vastavalt sisekujunduse projektile);
– Kipskartongplaat 13 mm;
– Metallkarkass 66 mm, vahel min. vill 50 mm.

Korterite vaheline kivisein kipskarkassiga: R´w _ 55dB, L`n,w _ 63dB
– Siseviimistlus (vastavalt sisekujunduse projektile);
– 2xkipsplaat 2×13=26 mm;
– Metallkarkass 66/35/…, vahel min. vill 50 mm;
– Õhkvahe 34 mm;
– Aluskrohv 10 mm;
– Kergkruusplokk 150mm (nt Fibo 3);
– Aluskrohv 10 mm ja siseviimistlus (vastavalt sisekujunduse projektile).

Ventilatsioon

Igasse korterisse ja äripinnale on projekteeritud eraldiseisev ventilatsiooniseade. Värske õhu sissepuhe on projekteeritud korterite elutubadesse ja magamistubadesse. Väljatõmme toimub san.ruumidest, köökidest ja abiruumidest. Üle- ja alarõhulistes ruumides tagatakse siirdeõhu liikumine siirdeõhurestide kaudu. Ventilatsiooniseadmed on projekteeritud korterite vannitubadesse pesumasinate kohale. 0. ja 1. korruse äripindu teenindavatele seadmetele on projekteeritud plaatsoojusvahetid. Ülemiste korruste seadmed põhinevad rootorsoojusvahetil. Järelküte toimub vajadusel elektrikalorifeeriga, va läbi kahe korruse rajatav äripind. Ventilatsiooniseadmele jahutust, niisutust ja kuivatust ei projekteerita.

Küte

Hoone küttesüsteem saab toite AS Tallinna Küte kaugküttetrassist. Soojuskandjaks on vesi. Soojussõlm on projekteeritud keldrikorruse tehnilisse ruumi. Soojussõlme on projekteeritud hoone ventilatsiooni-, radiaatorkütte- ja sooja tarbevee soojusvahetid ning pumba- ja segamissõlmed. Radiaatorkütte soojuskandja temperatuuri reguleerimine toimub soojussõlmes automaatselt, sõltuvalt välisõhu temperatuurist. Ruumide ruumikohase temperatuuri reguleerimine toimub radiaatoritele paigaldatud termostaatventiilidega. 1.-7. korruse äripinnad ja korterid on varustatud malmist ribiradiaatoritega, mis on hoone küttevõrku ühendatud kollektorjaotussüsteemi kaudu. Radiaatorite Unipipe-torudest ühendustorustik on paigaldatud põrandakonstruktsiooni.

Elekter

Korteri elektrikilp on kahesektsiooniline: elektri- ja nõrkvooluosaga. Elektriosas on automaatkaitsmed, nõrkvooluosas valvekeskus, side- ja TV-jaotus. Korterite pesuruumid varustatakse halogeen-valgustitega.

Nõrkvool

Korterites on igas toas ette nähtud moodulpesa telefoni ja/või interneti jaoks ning elutoas üks TV-pesa. Korterid ja äripinnad varustatakse valvesignalisatsiooni kaabeldusega.

Veevarustus ja kanalisatsioon

Hoone on ühendatud linna vee- ja kanalisatsioonivõrku. Tarbevett saadakse Sakala tänava DN150 ühisveetorustikust. Olmereovee- ja sademeveekanalisatsiooni eelvooluks on Sakala tänava d750 ühisvoolne kanalisatsioonitorustik. Kõikidele korteritele ja äripindadele paigaldatakse külma- ja soojaveearvestid. Sooja vett saadakse hoone soojussõlmest läbi kaugkütte soojusvaheti. Soojaveetorustiku püstikute vahele on projekteeritud soojavee ringlussüsteem. Soojaveeringlus tagatakse ringlustorustiku ja –pumba abil. Soojaveeringluse tasakaalustamiseks on torustiku hargnemistele projekteeritud tasakaalustusventiilid (näiteks: Danfoss MSV-C).

Kinnistu sadevesi ja drenaaž

Sisehoovi sadevesi, drenaaž ja keldrikorruse reovesi juhitakse läbi pumpla. Pumpla pumbaks on valitud allveepump. Hoone varustatakse mööda vundamendi siseperimeetrit ja tugimüüri kulgeva drenaažitorustikuga. Süsteemi hooldamiseks on projekteeritud kontrollkaevud ja puhastusluugid. Drenaaživeed juhitakse läbi tagasilöögiklapiga varustatud kanalisatsioonikaevukaevu (sisendtoru tagasilöögiklapiga). Seejärel juhitakse drenaaživesi läbi pumpla majaesisesse kanalisatsioonitrassi.